คู่มือการเรียน-การสอน

PPK Learning ใช้ระบบการเรียนการสอนของ Moodle.org ซึ่งเป็นที่แพร่หลายในวงการการศึกษาของโลก มีมหาวิทยาลัยชั้นนำของต่างประเทศและของไทยหลายแห่งได้ใช้งานจริง ดังคูมือสำหรับการเรียนรู้ท่านสามารถหาดาวน์โหลดได้จาก Internet และทางผู้จัดทำได้ขอนำคู่มือการเรียนการสอนที่ท่านสามารถปรับให้เข้ากับเวอร์ชั่น moodle ที่ใช้งาน(moodle-3.0.10)ซึ่งอาจจะมี User Interface ที่ ต่างกันบ้าง

Read More