เกี่ยวกับ PPK Learning

เวบไซต์นี้จัดตั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่รพ.พระปกเกล้าและประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ ทางด้านสุขภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพความรู้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า ที่ไม่สามารถใช้เวลาเรียนในโรงพยาบาลพระปกเกล้าได้เต็มที่เนื่องจากต้องบริการผู้ป่วย ดังนั้นการให้ผู้เรียนและผู้สอนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรพ.พระปกเกล้า สามารถเข้าเรียนนอกสถานที่ได้ ทุกที่ และสามารถเข้าใช้ในระบบ smart phone ซึ่่งสามารถดาวน์โหลด ได้จาก google play (download app ชื่อ Moodle Mobile )