ศูนย์การเรียนรู้ระบบออนไลน์ รพ.พระปกเกล้า


โปรแกรมได้ปรับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ขณะนี้ดำเนินการได้แล้ว 80% ทำให้การทำงานของโปรแกรมเร็วขึ้น และได้ย้าย server ใหม่ซึ่งต้องกระทำการปรับแต่งค่า ผู้ใช้งานสามารถใช้ username,password เดิมได้เหมือนเดิม แต่ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว(วิชาทดลอง)


  รายวิชาที่มีอยู่

  นิยาม

  โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน หมายถึง  โรคที่เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดบริเวณสมองทำให้เกิดโรคต่างๆของหลอดเลือดในสมอง ได้แก่ โรคหลอดเลือดในสมองตีบ (ischemic stroke) และโรคหลอดเลือดในสมองแตก (Intracranial hemorrhage) ทำให้เกิดภาวะขาดเลือดของสมองจนเป็นสาเหตุทำให้เกิดการเสียชีวิตหรือการเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตหรือทำให้เกิดความผิดปกติต่อสมอง และระบบประสาทได้ง่าย

  โรคหลอดเลือดในสมอง (stroke) มีชื่อเรียกที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างอื่นคือ Cerebrovascular Disease (CVD), Cerebrovascular Accident (CVA), Brain attack เป็นโรคที่ทำให้เป็นสาเหตุของตายมากเป็นอันดับต้นของโลก โดยพบมีโอกาสที่จะพบโรคนี้ได้สูงถึง 1 ใน 6 ของคนทั้งโลกเลยทีเดียว และเป็นโรคที่พบได้ทั้งในเพศชาย เพศหญิง แต่เป็นโรคที่สามารถป้องกัน และรักษาได้

  องค์การอนามัยโลก ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า เป็นกลุ่มอาการของโรคที่ประกอบด้วยความผิดปกติของระบบประสาทที่เกิดขึ้นทันทีหรือมีอาการแสดงนานกว่า 24 ชั่วโมง โดยมีสาเหตุมาจากสมองขาดเลือดหรือมีเลือดออกทางสมองที่ไม่รวมสาเหตุอื่น ที่ทำให้สมองอุดตันหรือแตก เช่น บาดเจ็บ เนื้องอก และการติดเชื้อในสมอง ทั้งนี้ ไม่รวมภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว และความบกพร่องทางระบบประสาท ที่อาการจะเกิดขึ้น และหายไปใน 24 ชั่วโมง


  ใส่รหัสเข้าเรียน (enrollment) 123


  กลุ่มภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Coronary Syndrome – ACS ) หมายถึง กลุ่มอาการที่มีลักษณะบ่งชี้ถึงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอย่างรุนแรงและเฉียบพลัน ซึ่งร้อยละ 90 มีสาเหตุ จากหลอดเลือดแดงโคโรนารีย์ อุดตันจากการแตกของคราบไขมัน (atheromatous plaque rupture) ร่วมกับมีลิ่มเลือดอุดตัน ส่งผลให้ไม่มีการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ทําให้มีอาการเจ็บหน้าอก และอาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เชน เหงื่อออก หน้ามืด เป็นลม คลื่นไส้อาเจียน กลุ่มภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เฉียบพลัน  แบ่งตารมลักษณะอาการทางคลินิกเป็น 3 กลุ่ม คือ

  1.         Unstable angina ( UA)

  2.          Non-ST-Elevation myocardial infarction (Non Q-wave MI หรือ NSTEMI )

  3.         ST- Elevation MI (STEMI) เป็นกลุ่มอาการกล้ามเนื้อหัวใจตาย ที่คลื่นไฟฟ้าหัวใจพบ ST segment elevation และพบ cardiac biomarkers positive ผูป่วยมีโอกาสเสียชีวิตกะทันหัน แต่ถาหากผู้ปวยกลุ่มนี้ ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องรวดเร็วจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตลงได้

  What is a STEMI? - ECG Medical Training


  รหัสเข้าเรียน(enrollment)123