หอผู้ป่วยจิตการุณ ชั้น 5 (พิเศษ)

ชื่อวอร์ด ยอดยกมา ยอดคงเหลือ รับใหม่ จำหน่าย ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง CAT1 CAT2 CAT3 CAT4
หอผู้ป่วยจิตการุณ ชั้น 5 (พิเศษ)000000000000