หอผู้ป่วยอายุรกรรม ชั้น 5 (พิเศษ)

ชื่อวอร์ด ยอดยกมา ยอดคงเหลือ รับใหม่ จำหน่าย ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง CAT1 CAT2 CAT3 CAT4
หอผู้ป่วยอายุรกรรม ชั้น 5 (พิเศษ)151500780000411