หอผู้ป่วยสวัสดิไชย (Cohort)

ชื่อวอร์ด ยอดยกมา ยอดคงเหลือ รับใหม่ จำหน่าย ชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง CAT1 CAT2 CAT3 CAT4
หอผู้ป่วยสวัสดิไชย (Cohort)1919004112216110