883

ยอดยกมา

883

ยอดคงเหลือ

1,290

ยอดเตียงกรอบ

407

ยอดเตียงว่าง

0

ยอดรับใหม่

0

ยอดจำหน่าย

การใช้งาน Highcharts JS With PHP MySQL

ชื่อวอร์ด ยอดยกมา คงเหลือ รับใหม่ จำหน่าย ชาย หญิง ด.ช. ด.ญ. CAT1 CAT2 CAT3 CAT4
หอผู้ป่วยรพ.สนามจันทบุรี A194194000134253527112480
หอผู้ป่วยรพ.สนามจันทบุรี B16016000141018115105380
หอผู้ป่วยศูนย์จันท์ประชาร่วมใจ C74740068042652160
หอผู้ป่วยศูนย์มรภ.รำไพพรรณี68680035311125610
หอผู้ป่วย Community Isolation (CI)686800293144118140
หอผู้ป่วยศูนย์จันท์ประชาร่วมใจ B656500571611030250
หอผู้ป่วยศูนย์จันท์ประชาร่วมใจ D646400157151037170
หอผู้ป่วยศูนย์จันท์ประชาร่วมใจ E61610015424224350
หอผู้ป่วยศูนย์จันท์ประชาร่วมใจ F40400002956525100
หอผู้ป่วยจิตการุณ ชั้น 4 (พิเศษ)3737003700001296
หอผู้ป่วยจิตการุณ ชั้น 3 (พิเศษ)3535000312202257
หอผู้ป่วยเกษมศานต์ (Cohort)33330071277310130
หอผู้ป่วยสูติกรรม 4 (Cohort)26260014102011240
หอผู้ป่วยสูติกรรม 3 (Cohort)2626007161211230
หอผู้ป่วยสวัสดิไชย (Cohort)1919004112216110
หอผู้ป่วยสูติกรรม 2 (Cohort)1919000161201180
หอผู้ป่วย Home Isolation (HI)16160064423920
หอผู้ป่วยอายุรกรรม ชั้น 5 (พิเศษ)151500780000411
จิตการุณ ชั้น 61515005100000114
หอผู้ป่วยจิตการุณ ชั้น 5 (พิเศษ)000000000000