ตารางออกตรวจแพทย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตารางออกตรวจแพทย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า

    

ห้องตรวจ
แพทย์ไม่ออกตรวจ

จักษุ

หู คอ จมูก

ทันตกรรม

กุมารเวชกรรม

สูติ-นารีเวชกรรม

จิตเวช

อายุรกรรม
น.พ..วิวัฒน์   น.พ..ธีรยุทธ   น.พ..ภาสกร   

ศัลยกรรม
น.พ..วิรัตน์   .   

เวชปฏิบัติทั่วไป

เวชกรรมฟื้นฟู

ศัลยกรรมกระดูก

คลินิกนอกเวลาราชการ
ผู้เข้าชมประจำเดือน พ.ศ. 2562  :466