Untitled Document ตารางออกตรวจแพทย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า rowSQL313Number of rows in 'album' table: 13 ตารางออกตรวจแพทย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า

    

ห้องตรวจ
แพทย์ไม่ออกตรวจ

?????